Mișcarea pentru Democrație Directă

Statut MPDD

Capitolul I - Dispoziții generale

Art.1. Asociația își schimbă denumirea în „Mișcarea pentru Democrație Directă” (din „Mișcarea Focul Dacic”) în baza Hotărârii Adunării Generale a membrilor asociați din data de 01 Iulie 2020.

Art.2. Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă este persoană juridică de drept privat, independentă, fără scop patrimonial, non-profit, de interes public.

Art.3. Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă sprijină reformele instituționale, promovează și susține valorile civice ale democrației și ale Statului de Drept.

Art.4. Deviza Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă este: PENTRU FAMILIE, ȚARĂ ȘI NAȚIUNE.

Art.5. Logo-ul Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă este MPDD scris cu font algerian, subliniat, pe fond albastru (conform anexei 1 de la pag.20).

Art.6. Scopul Asociației îl constituie: RENAȘTEREA NAȚIUNII.

Prin asta înțelegem reforma, resetarea, tuturor structurilor societății românești.

Art.7. Denumirea organizației este Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă, prescurtat M.P.D.D.

Art.8. Sediul Asociației este situat în Dumbrăvița, județul Timiș, str. Arțar nr.2 ap.2. El poate fi schimbat pe baza Hotărârii Consiliului Director.

Art.9. Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă se constituie pe o durată nedeterminată.

Art.10. Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial inițial, în valoare de 1200 lei care va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.11. Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă susține și promovează următoarele principii:

 1. Libertatea, Adevărul și Dreptatea sunt noțiuni sfinte, în deplină concordanță cu principiile și valorile de esență pe baza cărora s-a format și a dăinuit națiunea noastră.
 2. Identitatea națională, exprimată prin tradiții, patrimoniul cultural și istoric, face parte din esența națiunii și reprezintă o sursă inepuizabilă de bogăție materială și spirituală.
 3. Renașterea națională, trebuie realizată pe baza principiilor de esență ale democrației, în acord cu cele mai înalte aspirații de bine ale cetățenilor ei.
 4. Proprietatea și dreptul de moștenire trebuie să fie garantate. Utilizarea proprietății, care incubă și anumite obligații, trebuie să servească atât binelui personal cât și celui public.
 5. Democrația, prin cea mai înaltă formă de manifestare a sa, democrația directă, modernă, participativă, este unica garanție reală a suveranității poporului.
 6. Justiția trebuie să fie fundamentată pe valori morale, trebuie  să fie independentă, coerentă și egală pentru toți cetățenii țării.
 7. Educația națională și Sistemul de sănătate, stau la baza funcționării normale și firești a tuturor structurilor societății românești, iar dreptul cetățenilor la învățământ, la instruire, la asistență medicală, trebuie să fie garantat. Acest drept nu poate fi condiționat, în nicio situație, de nivelul veniturilor.
 8. În funcțiile de conducere ale structurilor societății românești trei criterii trebuie să fie prioritare: competența, moralitatea și un istoric personal curat.
 9. Infrastructura, exploatarea resurselor naturale, sistemul energetic, agricultura ecologică, industria, turismul, cercetarea, protecția mediului, sunt domenii de activitate de bază pe care se poate sprijini o dezvoltare durabilă și sustenabilă a României.
 10. Tratatele internaționale, toate cele necesare unei bune colaborări cu alte State, trebuie respectate, atâta timp cât partenerii noștri nu atentează la securitatea, identitatea și suveranitatea noastră națională.

Art.12. Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă, pentru îndeplinirea scopului său, susține realizarea următoarelor obiective generale, de esență:

 1. Revizuirea Constituției României prin:
 2. Implementarea principiilor democrației directe, participative, moderne;
 3. Parlament unicameral cu o reprezentare de 1/100000 de cetățeni cu drept de vot;
 4. Schimbarea modului de funcționare a Puterii Judecătorești.
 5. Republică prezidențială.
 6. Elaborarea unor noi Coduri de Procedură Civilă și Penală, cu articole simple, clare, neinterpretabile, inspirate din Codurile de Procedura Civilă și Penală, existente in țări care și-au rezolvat demult această problemă, în conformitate cu viitoarele prevederi constituționale.
 7. Reforma Justiției.
 8. Reforma Siguranței Naționale.
 9. Reforma Ministerului Apărării Naționale.
 10. Reforma Ministerului Afacerilor Interne.
 11. Reforma Ministerului Afacerilor Externe.
 12. Reforma politică.
 13. Reforma Administrației publice.
 14. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 15. Reforma Economiei naționale.
 16. Reforma Muncii și Protecției Sociale.
 17. Reforma Mediului.
 18. Reforma Educației Naționale.
 19. Reforma Cercetării naționale.
 20. Reforma Sănătății Naționale.
 21. Reforma Sportului.

Art.13. Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă își propune să acționeze în următoarele direcții:

 1. Promovarea Asociației și a Programului său prin toate mijloacele legale (promovare online și prin mass-media; promovarea prin conferințe /simpozioane desfășurate la nivel local, național, precum și în comunitățile de români din străinătate (cu respectarea legislației fiecărei țări în care se vor desfășura aceste activități).
 2. Susținerea, administrarea, unor Inițiative civice legislative conform art.74 din Constituție, strângerea de semnături în această direcție.
 3. Susținerea, administrarea unor Inițiatice civice de revizuire a Constituției, conform art.150 și art.151 din Legea Fundamentală a țării, strângerea de semnături în această direcție.
 4. Amendarea prin acțiuni legale (scrisori deschise, interpelări publice, petiții, memorii, memorandumuri, pichetări de sedii, marșuri de protest, demonstrații, greve) a oricăror derapaje de la principiile democratice și de la cele ale Statului de Drept.
 5. Sprijinirea inițiativelor civice sau politice și a procesului de strângerea de semnături necesare promovării acestor obiective, în conformitate cu dispozițiile legale.
 6. Participarea la ședințele Parlamentului României, ale Consiliilor Locale și Județene, conform Legii.
 7. Participarea, în calitate de observatori, la toate procesele de vot organizate de Statul român.
 8. Înființarea unui post de radio și televiziune propriu, cu emitere națională.
 9. Organizarea de conferințe, cursuri, prelegeri, seminarii, mese rotunde, dezbateri.
 10. Elaborarea de Proiecte și obținerea unor fonduri europene pentru realizarea acestora în conformitate cu normele legale.

Art.14. Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă, în vederea realizării scopului și a obiectivelor sale, poate încheia diferite convenții de colaborare cu alte organizații civice, politice, românești, sau alte persoane fizice si juridice, cu profit sau nonprofit, din țară sau din străinătate,  în conformitate cu normele legale.

Art.15. Schimbarea scopului și a obiectivelor Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă se poate face numai de către majoritatea fondatorilor în viață activi, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai trăiește, sau au demisionat între timp din Asociație, această schimbare se face numai de către Adunarea Generală a membrilor asociați. Pentru aceasta este nevoie de votul a 2/3 din cei prezenți. 

1. În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

 

Capitolul II - Membrii M.P.D.D.

 

Art.16. Membrii Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă.

 1. Membri fondatori – sunt membrii care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei, la constituirea patrimoniului social.
 2. Membri asociați – sunt cetățeni ai României, ai Uniunii Europene, majori, din punct de vedere ai legislației din Statul ai cărui cetățeni sunt, care declară în scris faptul că susțin Statutul și Programul Asociației.

Art.17. Procedură generală de primire în Asociație a membrilor este următoarea:

 1. Înscrierea ca membru în Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă se face astfel:
 2. persoana solicitantă completează o cerere de înscriere, online sau scrisă, care cuprinde principalele sale date de identitate, adică: nume și prenume, localitatea în care dorește să activeze, județul/regiunea (similare), țara, telefon de contact, o adresă de mail, dacă a făcut sau nu parte dintr-o altă organizație civică sau politică, rolul și funcțiile pe care le-a avut în acea organizație.
 3. în cererea de înscriere ca membru va fi trecut și următorul text:

Declar pe proprie răspundere faptul că am citit, am înțeles și accept prevederile cuprinse în Statutul și Programul MPDD.

Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în postura de a avea unele drepturi suspendate, în urma unei condamnări penale suferite pentru o faptă săvârșită cu intenție, nu mi s-a stabilit printr-o Hotărâre definitivă calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 1. Formularul completat și semnat se trimite prin poștă sau se predă direct la secretariatul Sucursalei aparținătoare.
 2. Membrii Asociației sunt înscriși în Registrul de evidență al Sucursalei din care fac parte, iar toți membrii sunt înscriși în Registrul Central de Evidentă a tuturor membrilor Asociației.
 3. Procedura de prelucrare și păstrare a datelor personale va respecta în totalitate legislația internă și europeană.

Art.18. Membrii Asociației au următoarele drepturi de esență:

 1. Au drept de vot, să aleagă și să fie aleși.
 2. Au dreptul să participe la ședințele Sucursalelor Asociației din care fac parte în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Asociației.
 3. Trebuie să fie informați la timp și corect cu privire la activitățile Asociației și a reprezentanților acesteia.
 4. Au dreptul să participe la toate conferințele, simpozioanele și taberele organizate de Asociație.
 5. Au dreptul să se autosuspende din Asociație în orice moment fără a fi nevoiți să motiveze asta.
 6. Au dreptul să își exprime în mod liber opiniile personale în afara Asociației, dar numai în măsura în care ele nu contravin principiilor asumate prin Statut, nu contravin Legilor țării și nu aduc atingere imaginii și obiectivelor Asociației.
 7. Au dreptul să se apere atunci când fac obiectul unei sancțiuni.
 8. Membrii Structurii Centrale au dreptul să conteste Deciziile Comisiei de Etică și Disciplină și să solicite Adunării Generale să se pronunțe.
 9. Membrii Sucursalelor au dreptul să conteste Deciziile Comisiei de Etică și Disciplină și să solicite Consiliului Național Director să se pronunțe.
 10. Au dreptul să se folosească de baza materială a Asociației, în scopul pentru care aceasta a fost creată.
 11. Membrii sunt apărați de către Asociație împotriva atacurilor și a presiunilor publice injuste care le afectează imaginea și statutul social.
 12. Orice limitare a acestor drepturi, în afara cazurilor de indisciplină prevăzute expres, în acest Statut, este interzisă și atrage după sine răspunderea disciplinară a celor vinovați.

Art.19. Îndatoririle membrilor Asociației sunt, în esență, următoarele:

 1. Să sprijine realizarea scopului și a obiectivelor Asociației.
 2. Să cunoască Statutul și Programul.
 3. Să respecte Programul, Principiile, Statutul Asociației, Hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director.
 4. Să achite la timp taxa de înscriere și cotizația de membru datorată Asociației.
 5. Să-și respecte angajamentul față de Asociație și să-și îndeplinească întocmai atribuțiile.
 6. Să promoveze Asociația și Programul său.
 7. Să nu atace, să nu defăimeze, să nu ia în derâdere în mod public Asociația, conducerea acesteia, sau pe oricare alt membru al ei.
 8. Să nu participe la manifestări extremiste, în general, și în special la cele care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială.
 9. Să respecte libertatea de opinie, Constituția și Legile țării.

Art.20. Nu pot fi membri persoanele care se află în următoarele situații:

 1. Le este interzisă, prin Hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor cetățenești.
 2. Promovează sau au promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, extremism.
 3. Sunt înregistrate de instituții de specialitate ca fiind persoane cu afecțiuni psihice.
 4. Li s-a stabilit, printr-o Hotărâre definitivă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat celei de colaborator al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.21. Membrii Asociației pot fi sancționați gradual cu avertisment, mustrare, suspendarea pe termen determinat din Asociație, mergând până la excludere, în cazul săvârșirii următoarelor abateri:

 1. Încălcare Statutului și a hotărârilor structurilor de conducere ale Asociației.
 2. Denigrarea sau luarea în derâdere a MPDD și a obiectivelor sale.
 3. Întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii Asociației.
 4. Refuzul nejustificat de a participa la acțiunile MPDD, sau de a susține într-un fel sau altul aceste acțiuni.
 5. Neparticiparea, fără motive temeinice, la activitatea structurii de conducere în care a fost ales, sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea.
 6. Neimplicarea, timp de trei luni consecutive, fără motive temeinice, în viața Asociației.
 7. Angajarea Asociației în acțiuni care nu au fost autorizate de către organele sale de conducere.
 8. Asumarea unor angajamente, în numele și pe seama MPDD, cu partide, asociații sau structuri profesionale fără acordul organelor competente ale MPDD.
 9. Săvârșirea unor fapte care atrag începerea urmăririi penale sau comiterea unor infracțiuni pentru care există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și prin care se suspendă anumite drepturi civile.
 10. Arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
 11. Stabilirea, printr-o Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau, asimilat, colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 12. Comportament public indecent, violență fizică sau amenințări la integritatea fizică a oricărui cetățean, declarații publice jignitoare.
 13. Provocarea repetată a unor stări conflictuale în interiorul Asociației.
 14. Acțiuni care compromit obiectivele MPDD.
 15. Susținerea unor idei sau proiecte care se dovedesc incompatibile cu obiectivele MPDD.
 16. Nerespectarea Hotărârilor organelor de conducere ale MPDD.
 17. Neplata cotizației de membru pe o perioadă mai mare de trei luni consecutive.

Art.22. În cazul în care un membru fondator primește o sancțiune de excludere sau demisionează, el își pierde toate drepturile și atribuțiile în cadrul Asociației, dar va rămâne în istoricul ei ca membru fondator, conform Legii.

Art.23. Calitatea de membru încetează imediat, în următoarele situații:

 1. Demisia din Asociație.
 2. Intervine o condamnare penală printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
 3. Persoana este depistată ca făcând parte dintre cele enumerate la Art. 20.
 4. Cotizația de membru nu a fost achitată trei luni consecutiv.

 

Capitolul III - Structurile și organele M.P.D.D.

Art.24. Asociația Mișcarea pentru Democrație Directă este organizată pe două structuri:

 1. Structura Centrală.
 2. Structura locală. Sucursala.

STRUCTURA CENTRALĂ

Art.25. Este alcătuită din următoarele organe:

 1. Adunarea Generală.
 2. Consiliul Național Director.
 3. Secretariatul General.
 4. Comisia de Etică și Disciplină.
 5. Consiliul de Promovare.
 6. Consiliul Consultativ.
 7. Trezoreria Centrală.

ADUNAREA  GENERALĂ  – AG.

Art. 26. Adunarea Generală a membrilor MPDD, prescurtat AG.

 1. Adunarea Generală a membrilor este forul suprem de decizie și de conducere al MPDD.
 2. AG se convoacă în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani, ocazie cu care au loc și alegerile generale și locale în MPDD și ori de câte ori situația o cere, în sesiuni extraordinare.
 3. AG se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea membrilor fondatori, la cererea a 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului Național Director, 1/3 din numărul total al Sucursalelor, a 1/3 din numărul total al membrilor Asociației.
 4. Adunarea Generală ordinară este convocată de către Consiliul Național Director prin Hotărâre, în care se stabilește data și locația, anunțând acest lucru tuturor Sucursalelor și membrilor Asociației, cu cel puțin 90 de zile înainte.
 5. Ordinea de zi a Adunării Generale este anunțată tuturor membrilor cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea lucrărilor ei.
 6. Adunarea Generală este statutară dacă la ea participă cel puțin 2/3 din numărul total al Sucursalelor și delegații acestora. Delegarea acestora se face în scris și se semnează de președintele de Sucursală.
 7. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă Adunarea Generală care se va desfășura indiferent de numărul celor prezenți.
 8. La Adunările Generale Secretariatul General al Asociație anunță ordinea de zi, răspunde de buna organizare și desfășurare a acestora, precum și de întocmirea tuturor documentelor AG, conform Legii.

Art.27.  Componența Adunării Generale a MPDD.

 1. Prezidiul Adunării Generale, format din: Președintele și vicepreședinți CND, Secretarul General, Președintele Comisiei de Etică și Disciplină, Trezorierul Central, Președintele Comisiei de Promovare.
 2. Președinții Sucursalelor.
 3. Secretarii generali-adjuncți.
 4. Membrii Consiliului Consultativ.
 5. Membrii Comisiei de Etică și Disciplină.
 6. Trezorierii Centrali adjuncți.
 7. Membrii Comisiei de Promovare.
 8. Delegații Sucursalelor.
 9. Membri ai altor organizații civice, politice, personalități marcante ale vieții românești, în calitate de invitați.
 10. Reprezentanți acreditați ai mass-media.

Art.28. Competențe ale Adunării Generale.

 1. Aprobă proiectele de reorganizare a MPDD.
 2. Aprobă proiectele de fuziune cu o altă organizație civică.
 3. Adoptă și modifică Statutul.
 4. Adoptă și modifică Programul Asociației.
 5. Adoptă sau modifică logo-ul Asociației.
 6. Adoptă sau schimbă imnul Asociației.
 7. Poate anula orice Hotărâre a Consiliului Național Director.
 8. Alege și revocă Președintele Asociației.
 9. Alege și revocă Vicepreședinții Consiliului Național Director.
 10. Alege și revocă Secretarul General al Asociației.
 11. Alege și revocă Trezorierul Central al Asociației.
 12. Alege și revocă Cenzorul/Președintele Comisiei de cenzori, membrii Comisiei de cenzori, în condițiile Legii.
 13. Dizolvă și lichidează Asociația, stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare.
 14. Analizează contestațiile făcute la Deciziile Comisiei de Etică și Disciplină de către membri Structurii Centrale și dă Hotărârile definitive și irevocabile în cazurile prezentate, fără a încălca Legea și Statutul Asociației.
 15. Stabilește valoarea taxei de înscriere în Asociație și a cotizației lunare.
 16. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege sau Statut.

Art.29.Toate Hotărârile Adunării Generale a Asociației se iau prin votul majorității membrilor cu drept de vot prezenți.

Art.30. Modul de desfășurare al Adunării Generale se stabilește prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, alcătuit în spiritul și litera Legii și al prezentului Statut. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare întrunire a acesteia, se consemnează în procesul verbal întocmit de către Secretarul General și semnat de toți cei prezenți, cu drept de vot.

Art.31. Adunarea Generală este prezidată de către Președintele Asociației sau de unul dintre cei doi vicepreședinți.

Art.32. Membrii Asociației iau la cunoștință de discuțiile care au avut loc în AG și de Hotărârile luate cu acest prilej din procesul verbal expediat de secretariatul general către toate secretariatele Sucursalelor care vor înștiința prin mail sau direct toți membri aparținători.

CONSILIUL NAȚIONAL DIRECTOR – CND

Art.33. Consiliul Național Director al MPDD (CND).

 1. Consiliul Național Director este organul de conducere executivă al Asociației între Adunările Generale.
 2. Consiliul Național Director se întrunește cel puțin o dată pe lună în ședințe ordinare, direct sau online, planificarea acestora fiind stabilită pe un an calendaristic și anunțată, până în data de 15 ianuarie a fiecărui an, pe site-ul Asociației. Ordinea de zi a ședințelor va fi anunțată cu cel puțin 7 zile înainte pe același site.
 3. Consiliul Național Director se întrunește ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare, direct sau online. Acestea și ordinea de zi, vor fi anunțate cu cel puțin 72 de ore înainte pe site-ul Asociației.
 4. Prezența președintelui, a vicepreședinților, a secretarului general și a președinților de Sucursale la ședințele ordinare sau extraordinare este obligatorie.
 5. În cazul absențelor motivate președintele Asociației și președinții de Sucursale pot delega pe unul dintre cei doi vicepreședinți. Secretarul general poate delega, pe unul dintre secretarii adjuncți. Delegările se fac în scris și sunt asumate prin semnătură.
 6. La trei absențe nemotivate, într-un an calendaristic, membri CND, cu excepția Președintelui, pot fi excluși din funcție.
 7. La trei absențe nemotivate a reprezentanților unei Sucursale, aceștia vor fi suspendați din CND, care va solicita Sucursalei în cauză clarificarea și rezolvarea situației mergând până la convocarea AG a Sucursalei pentru alegerea unei noi conduceri, ori dizolvarea Sucursalei, dacă în termen de trei luni nu poate fi aleasă o conducere legală a acesteia.
 8. Ședințele Consiliul Național Director sunt conduse de către președintele Asociației sau de către unul dintre vicepreședinți.
 9. Ședința Consiliul Național Director este validă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.
 10. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă ședință a Consiliul Național Director care se va desfășura indiferent de numărul celor prezenți.
 11. Toate Hotărârile CND se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenți. În caz de egalitate, votul președintelui sau al reprezentantului său, este decisiv.
 12. Consiliul Național Director al Asociației are în subordine directă: Secretariatul General, Trezoreria Centrală și Comisia de Promovare.

Art.34. Componența Consiliului Național Director al Asociației.

 1. Consiliul Național Director este compus din: președinte, doi vicepreședinți, secretarul general, Președinții Sucursalelor.

Art.35. Competențe ale Consiliului Director.

 1. Consiliul Național Director al Asociației emite Hotărâri.
 2. Consiliul Național Director, prin președintele Asociației și prin vicepreședinți, reprezintă Asociația la nivel național, în relațiile cu autoritățile publice și cu terții.
 3. Consiliul Național Director, prin membri săi, președinți ai Sucursalelor, reprezintă Asociația la nivel local, în relațiile cu autoritățile publice locale și cu terții.
 4. Propune Adunării Generale reorganizarea Asociației.
 5. Propune Adunării Generale fuziunea prin absorbție cu alte organizații civice.
 6. Elaborează proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației, îl supune aprobării votului online al membrilor.
 7. Elaborează proiecte de modificare a Statutului, a obiectivelor sale, pe care le supune votului online al membrilor și atunci când este cazul (modificări ale Statutului) Adunării Generale.
 8. Adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale.
 9. Pune în aplicare Deciziile Comisiei de Etică și Disciplină.
 10. Suspendă din funcție membri Structurii Centrale sancționați de Comisia de Etică și Disciplină, cu excepția Președintelui. În cazul acestuia, dacă intervine o sancțiune de excludere din partea Comisiei de Etică și Disciplină, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară.
 11. Revocă și numește prin Hotărâre, membrii CND, cu excepția Președintelui, noii membri având, până la prima Adunare Generală, calitatea de
 12. Emite Hotărâri de înființare/desființare a Sucursalelor.
 13. Președintele, vicepreședinți Asociației sau cei delegați de CND, participă la Adunările Generale de înființare a Sucursalelor.
 14. Aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli.
 15. Avizează proiectele  și programele de activitate ale Sucursalelor.
 16. Modifică nivelul cotizației lunare de membru al Asociației precum și taxa de înscriere
 17. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut.

Art.36. Toate Hotărârile Consiliului Național Director, cu excepția celor de excludere a membrilor, se desfășoară conform procedurii:

 1. Se stabilește un Proiect de Hotărâre de către Consiliul Național Director.
 2. Se supune Proiectul avizului Consiliului Consultativ care în termen de maximum 30 zile are obligația să dea un aviz (pozitiv sau negativ) bine motivat. Dacă nu o face se consideră că Proiectul a primit aviz pozitiv.
 3. După primirea avizului Consiliului Consultativ, CND poate revizui sau nu textul Proiectului de Hotărâre în sensul recomandărilor primite sau poate renunța la acel proiect de Hotărâre.
 4. În cazul în care CND decide să meargă mai departe cu acest Proiect de Hotărâre, anunță Secretariatul General care va transmite imediat tuturor Sucursalelor Asociației, proiectul de Hotărâre și avizul Consiliului Consultativ, cu motivația de rigoare.
 5. Se supune Proiectul dezbaterii interne în cadrul Sucursalelor timp de 30 de zile.
 6. După expirarea celor 30 de zile, în maximum 10 zile Sucursalele vor organiza alegeri generale extraordinare și vor supune Proiectul votului membrilor.
 7. Secretarii de Sucursale vor comunica în termen de 24 de ore de la data votului rezultatele acestuia specificând:
 8. numărul de voturi pentru;
 9. numărul de voturi împotrivă;
 10. numărul de abțineri.
 11. Secretariatul general al Asociației va trece la centralizarea voturilor.
 12. Dacă 50% plus 1 dintre cei care au votat, la nivelul întregii Asociații, votează pentru, Proiectul de Hotărâre se consideră adoptat și se transformă automat în Hotărâre care va fi pusă imediat în aplicare.
 13. Dacă 50% plus unu dintre cei care au votat se declară împotrivă, Proiectul este respins și nu va fi pus în aplicare.

Art.37. Consiliul Național Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat, ori sunt străine de Asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației, sau orice alte atribuții prevăzute în Lege sau în Statut.

CONSILIUL CONSULTATIV

Art.38. Consiliul Consultativ.

 1. Este un organ consultativ al Asociației alcătuit din oameni cu o înaltă pregătire științifică și profunde valori morale.
 2. Este un organ care elaborează și avizează Proiecte în concordanță cu scopul Asociației.

Art.39. Componența Consiliului Consultativ.

 1. Consiliul Consultativ al Asociației este format din maximum 23 de persoane, membre ale Asociației sau nu, egale între ele ca decizie. Pentru a putea funcționa este nevoie ca el să fie compus din minimum 3 persoane.
 2. Formarea Consiliului Consultativ, inițial, cade în sarcina directă a membrilor fondatori.
 3. După dispariția membrilor fondatori, dintr-un motiv sau altul, înlocuirea unor membri în cadrul Consiliului cade în sarcina Consiliului însuși, orice înlocuire fiind analizată în interiorul său și apoi supusă votului Consiliului Național Director.
 4. Cu excepția Președintelui Asociației, din Consiliul Consultativ nu pot face parte membri ai Consiliului Național Director sau ai Consiliului Director al Sucursalei.

Art.40. Competențe ale Consiliului Consultativ.

 1. Conducerea Consiliului este asigurată prin rotație de membri săi care îl vor conduce câte o trei luni de zile fiecare, asta dacă Consiliul nu hotărăște altceva.
 2. Regulamentul de funcționare al acestui Consiliu este stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației, în litera și spiritul Legilor țării și al prezentului Statut.
 3. Consiliul Consultativ al Asociației avizează, pozitiv sau negativ, în maximum 30 zile de la primire, toate Proiectele de Hotărâri adoptate de Consiliul Național Director având ca puncte de reper: Constituția, Legile țării, Statutul Asociației, Regulamentul de Organizare și Funcționare și emite, odată cu avizul, motivația acestuia.
 4. Avizul este consultativ.
 5. Proiectele Consiliului Consultativ sunt transmise Consiliului Național Director și urmează procedura prevăzută la articolul 36 al prezentului Statut.

SECRETARIATUL GENERAL

Art. 41.  Secretariatul General.

 1. Este un organ de administrare a documentelor Asociației, de informare internă, care face legătura între Consiliul Național Director al Asociației și celelalte organisme componente ale Structurii Centrale, între organismele acesteia și cele omonime de la nivel Local.
 2. Întreaga activitatea a Secretariatului General este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, în concordanță cu Legile țării și cu acest Statut.

Art. 42.  Componența Secretariatului General.

 1. Este compus din Secretarul General, doi secretari generali adjuncți aleși de Adunarea Generală și membri ai Secretariatului, conform necesităților la propunerea Secretarului General.

Art. 43.  Competențele Secretariatului General.

 1. Secretariatul General coordonează activitatea secretarilor de Sucursale cărora le transmite întotdeauna, în timp util, toate informațiile legate de activitatea Consiliului Director, de Hotărârile acestuia.
 2. Coordonează activitatea organizatorică la nivelul Asociației și asigură comunicarea internă între organismele centrale, între organismele centrale și cele omonime de la nivel local.
 3. Coordonează activitatea de organizare a evenimentelor planificate de Asociație la nivel central.
 4. Ține evidența strictă a membrilor Asociației răspunzând direct de Registrul Central de evidență a membrilor precum și a tuturor intrărilor și ieșirilor de documente la nivel central.
 5. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

COMISIA DE ETICĂ ȘI DISCIPLINĂ

Art.44. Comisia de Etică și Disciplină. Prescurtat CED.

 1. Este un organism de control, supraveghere și sancțiune a oricăror acțiuni întreprinse de membrii Asociației la nivel central sau local, aflate în contradicție cu Statutul, Programul și Hotărârile organelor de conducere, constituite conform legislației și Statutului.
 2. Are libertate deplină de acțiune în conformitate cu normele legale și cu cele prevăzute în Statut.
 3. Deciziile Comisiei de Etică și Disciplină pot fi atacate, în cadrul Adunării Generale atunci când ele vizează membrii ai Structurii Centrale de Conducere și în CND, atunci când ele vizează ceilalți membri ai Asociației.
 4. Până la o Hotărâre Definitivă si irevocabilă a Adunării Generale, sau a CND, persoanele vizate de Decizia Comisiei de Etică si Disciplină, care au contestat această Decizie, sunt suspendate din toate funcțiile deținute și nu mai au drept de vot.

Art.45.  Componența Comisiei de Etică și Disciplină.

 1. Comisia de Etică și Disciplină este compusă dintr-un președinte, doi vicepreședinți și șase membri aleși de Adunarea Generală.

Art.46.  Competențe ale Comisiei de Etică și Disciplină.

 1. Veghează asupra disciplinei în Asociație, asupra legalității actelor ei și a acțiunilor membrilor.
 2. Veghează la respectarea Statutului, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Hotărârilor organelor de conducere, constituite conform legislației și Statutului.
 3. Analizează faptele de indisciplină și emite Decizii de sancționare a membrilor conform Statutului.
 4. Analizează toate solicitările de excludere conform regulilor menționate in acest Statut si decide soluționarea acestora.
 5. Deciziile în cadrul Comisiei se iau prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți dar nu mai puțin de 7 membri.

COMISIA DE PROMOVARE

Art. 47.  Comisia de Promovare (CP) a Asociației.

 1. Este un organ de promovare a Asociației, cu caracter permanent, numit prin Hotărâre de Consiliul Director.

Art. 48.  Componența Comisiei de Promovare a Asociației.

 1. Componența Comisia de Promovare a Asociației se modifică cu aprobarea Consiliului Național Director.
 2. Structura departamentelor și activitățile principale vor fi stabilite de care Consiliul Național Director.

Art. 49.  Competențe ale Comisiei de Promovare a Asociației.

 1. Întocmește strategia de promovare a Asociației și o supune aprobării CND.
 1. Administrează site-ul oficial al Asociației precum și pagina de Facebook oficială.
 2. Susține conferințe publice în toate Sucursalele, în colaborare cu acestea.
 3. Susține conferințe publice în toate municipiile reședință de județ.
 4. Organizează mitinguri de promovare ale Programului Asociației
 5. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut și Hotărârile Consiliului Național Director.

TREZORERIA CENTRALĂ 

Art.50. Trezoreria Centrală a Asociației.

 1. Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea patrimoniului Asociației format din valorile mobile și imobile, conform Legii și a Statutului
 2. Până la formarea structurilor Asociației, atribuțiile Trezoreriei Centrale pot fi îndeplinite de o firmă de contabilitate, prin contract.

Art. 51.  Componența Trezoreriei Centrale.

 1. Trezoreria Centrală este alcătuită dintr-un Trezorier central (contabil) doi Trezorieri centrali adjuncți (contabili) aleși de Adunarea Generală.

Art. 52.  Competențe ale Trezoreriei Centrale.

 1. Propune bugetul anual de venituri și cheltuieli.
 2. Propune modul de repartizare a bugetului anual, în mod judicios, organismelor Structurii Centrale precum și Sucursalelor și îl supune aprobării Consiliului Director.
 3. Ține evidența întregului patrimoniu al Asociației.
 4. Răspunde în totalitate de gestionarea corectă, conform Legilor în vigoare a patrimoniului Asociației.
 5. Coordonează în mod direct Trezoreriile Sucursalelor.
 6. Dă raportul semestrial asupra activității sale în fața CD și o data la 4 ani în fața Adunării Generale a Membrilor.
 7. Transmite spre publicare, celor în drept, pe site-ul oficial al Asociației la rubrica Patrimoniu, accesibilă doar membrilor Asociației, situația la zi a veniturilor și cheltuielilor, precum și lunar situația plății cotizațiilor.
 8. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut.

STRUCTURA LOCALĂ. SUCURSALA.

Art.53. Sucursala  se înființează în momentul în care în municipiul reședință de județ, respectiv municipiul București, există minimum 10 membri ai Asociației.

Art.54. Este alcătuită din următoarele organe:

 1. Adunarea Generală a Sucursalei.
 2. Consiliul Director al Sucursalei.
 3. Secretariatul Sucursalei.
 4. Trezoreria Sucursalei.

ADUNAREA GENERALĂ A SUCURSALEI – AGS.

Art. 55. Adunarea Generală a membrilor Sucursalei.

 1. Adunarea Generală a membrilor Sucursalei este forul suprem de decizie și de conducere al Sucursalei.
 2. AGS se convoacă în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani, ocazie cu care au loc și alegerile locale și ori de câte ori situația o cere, în sesiuni extraordinare.
 3. AGS se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, în baza unei Hotărâri a Consiliului Național Director, la cererea membrilor fondatori, la cererea a minimum 3 membri ai Consiliului Național Director al Sucursalei, sau a 1/3 din numărul total al membrilor acesteia.
 4. Adunarea Generală a Sucursalei, ordinară, este convocată de către Consiliul Director al Sucursalei prin Hotărâre, în care se stabilește data și locația, anunțând acest lucru tuturor Sucursalelor și membrilor Asociației, cu cel puțin 90 de zile înainte.
 5. AGS este statutară dacă la ea participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor Sucursalei.
 6. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă AGS care se va desfășura indiferent de numărul celor prezenți.
 7. La AGS secretariatul Sucursalei răspunde de buna organizare și desfășurare a acestora, precum și de întocmirea tuturor documentelor AGS, conform Legii.

Art.56.  Componența Adunării Generale a Sucursalei.

 1. Prezidiul Adunării Generale a Sucursalei, format din: Președintele și vicepreședinți CDS, Secretarul Sucursalei, Trezorierul Sucursalei și Președinte sau vicepreședinte delegat al Asociației.
 2. Membri Sucursalei.
 3. Membri ai altor organizații civice, politice, personalități marcante ale vieții românești, în calitate de invitați.
 4. Reprezentanți acreditați ai mass-media.

Art.57. Competențe ale Adunării Generale a Sucursalei.

 1. Propune proiecte de modificare a Statutului.
 2. Propune proiecte care vizează anumite obiective ale Asociației, la nivel local sau național.
 3. Propune proiecte de modificare a unor obiective ale Asociației
 4. Propune proiecte de fuziune cu o altă organizație civică.
 5. Alege și revocă președintele Sucursalei.
 6. Alege și revocă vicepreședinții Consiliul Director al Sucursalei.
 7. Alege și revocă membri Secretariatului Sucursalei.
 8. Alege și revocă membri Trezoreriei Sucursalei.
 9. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege și Statut.
 10. Poate anula orice Hotărâre a Consiliului Director al Sucursalei

Art.58. Hotărârile Adunării Generale a Sucursalei se iau prin votul majorității membrilor cu drept de vot prezenți, în conformitate cu Statutul și Programul Asociației.

Art.59. Modul de desfășurare al Adunării Generale Sucursalei se stabilește prin Regulamentul de Organizare și Funcționare. Hotărârile adoptate de AGS, la fiecare întrunire, se consemnează în procesul verbal întocmit de către Secretarul Sucursalei și semnat de membrii cu drept de vot prezenți.

Art.60. AGS este prezidată de către Președintele Sucursalei sau de unul dintre cei trei vicepreședinți.

Art.61. Membrii Sucursalei iau la cunoștință de discuțiile care au avut loc în AGS și de Hotărârile luate cu acest prilej din procesul verbal care va fi expediat pe email fiecărui membru al Asociației.

CONSILIUL DIRECTOR AL SUCURSALEI – CDS

 Art.62. Consiliul Director al Sucursalei

 1. CDS este organul de conducere executivă a Sucursalei.
 2. Ședințele CDS sunt conduse de către președinte sau de către unul dintre vicepreședinți.
 3. CDS se întrunește cel puțin o dată pe lună în ședințe ordinare, planificarea acestora fiind stabilită pe un an calendaristic și anunțată tuturor membrilor Sucursalei.
 4. Ordinea de zi a ședințelor va fi anunțată cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării acestora.
 5. CDS se întrunește ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare. Acestea și ordinea de zi, vor fi anunțate cu cel puțin 72 de ore înainte.
 6. Prezența președintelui, a vicepreședinților, a secretarului,  la ședințele ordinare sau extraordinare este obligatorie.
 7. În cazul absențelor, motivate, președintele Sucursalei poate delega pe unul dintre vicepreședinți să-l reprezinte iar secretarul pe unul dintre cei doi secretari adjuncți. Delegările se fac în scris și sunt asumate prin semnătură.
 8. La trei absențe nemotivate, într-un an calendaristic, președintele, vicepreședinții, secretarul, vor fi suspendați din funcție și vor fi propuși pentru înlocuire, Adunării Generale a Sucursalei.
 9. Ședința CDS este validă dacă la ea participă cel puțin 3 membri.
 10. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se va convoca o nouă ședință a CDS.
 11. Dacă la a treia convocare se constată lipsa cvorumului CDS este suspendat de Consiliul Director al Asociației și acesta convoacă Adunarea Generală a Sucursalei pentru alegerea unui nou CDS.
 12. Toate Hotărârile CDS se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenți. În caz de vot egal, votul Președintelui, sau al reprezentantului său, este decisiv.
 13. CDS are în subordine directă: secretarul Sucursalei, trezorierul și membrii acesteia.

Art.63. Componența Consiliului Director al Sucursalei.

 1. CDS este compus din: președinte, trei vicepreședinți, secretar.

Art.64. Competente ale Consiliului Director al Sucursalei

1. CDS emite Proiecte de Hotărâri cu efect local urmând procedura următoare:

a. stabilește Proiectul de Hotărâre;

b. supune Proiectul de Hotărâre avizului Consiliului Director al Asociației;

c. dacă avizul CND este pozitiv, supune Proiectul de Hotărâre dezbaterii interne;

d. dacă în urma dezbaterilor interne Proiectul suferă modificări el va fi trimis din nou  CD pentru reavizare;

e. dacă avizul CND este pozitiv, supune Proiectul de Hotărâre consultării membrilor Asociației, prin vot direct;

f. dacă avizul CND este negativ, modifică Proiectul  conform recomandărilor CD, apoi îl supune votului membrilor Sucursalei, prin  vot direct;

g. dacă Proiectul de Hotărâre nu întrunește jumătate plus unu din voturilor exprimate, se va renunța la el;

h. în condițiile în care Proiectul de Hotărâre este votat de majoritatea membrilor participanți el se va transforma în Hotărâre și va fi pus în aplicare;

i. CDS va notifica CD situația finală  a Proiectului respectiv, în maximum 48 de ore.

2.CDS, prin președinte, reprezintă Asociația la nivel local în relațiile cu autoritățile publice și cu terții.

3. Propune proiecte de modificare a Statutului.

4. Propune proiecte de modificare a Programului Asociației.

5.Propune proiecte de modificare a logo-ul Asociației.

6. Propune schimbarea imnului Asociației.

7. Propune proiecte de fuziune cu o altă organizație civică.

8. Propune Adunării Generale a Sucursalei revocarea oricăruia dintre membrii săi și organizarea de alegeri pentru funcția rămasă vacantă.

9. Sesizează Comisia de Etică și Disciplină asupra suspiciunilor de încălcare a Statutului și Programului Asociației de către oricare dintre membrii Sucursalei.

10. Pune în aplicare Deciziile Comisiei de Etică și Disciplină. Suspendă din funcție și retrage dreptul de vot membrilor Sucursalei sancționați de Comisia de Etică și Disciplină care au contestat Decizia Comisiei, până la momentul pronunțării Adunării Generale a Sucursalei.

11. Convoacă Adunarea Generală a Sucursalei pentru prezentarea Deciziilor Comisiei de Etică și Disciplină și adoptarea Hotărârii definitive și irevocabile.

12. Aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli, planul de acțiune și programul de activitate ale Sucursalei.

13. Adoptă măsurile care se impun pentru îndeplinirea Hotărârilor Adunării Generale ale Sucursalei.

14. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege și Statu

TREZORERIA SUCURSALEI

Art.65. Trezoreria Sucursalei MPDD.

 1. Este un organ de administrare financiar – contabilă care se ocupă cu gestionarea întregului patrimoniu al Sucursalei format din valorile mobile și imobile, conform Statutului și Legii.

Art. 66.  Componența Trezoreriei Sucursalei.

 1. Trezoreria Sucursalei este alcătuită dintr-un trezorier local (contabil) doi trezorieri adjuncți (contabili) aleși de Adunarea Generală a Sucursalei, iar activitatea acestora este reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației.

Art. 67.  Competențe ale Trezoreriei Sucursalei.

 1. Stabilește, în colaborare cu Trezoreria Centrală, bugetul anual de venituri și cheltuieli al Sucursalei.
 1. Ține evidența contabilă a patrimoniului Sucursalei.
 2. Răspunde de gestionarea corectă, conform Statutului și Legii în a patrimoniului Sucursalei.
 3. Avizează din punct de vedere al legalității Hotărârile AGS și CDS.
 4. Dă raportul semestrial asupra activității sale în fața CDS și o dată la 4 ani, sau ori de câte ori este nevoie, în fața Adunării Generale a Sucursalei.
 5. Transmite trimestrial Trezoreriei Centrale a Asociației situația contabilă a Sucursalei.
 6. Îndeplinește orice atribuții care decurg din prezentul Statut.
Capitolul IV - Funcții.

Art.68. În cadrul Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă există următoarele funcții, atribuțiile fiecăreia fiind reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare:

 1. Funcții de conducere:

a. Președinte al CND și al MPDD;

b. Vicepreședinte al CND;

c. Membru al Consiliului Național Director al MPDD;

d. Președinte al Consiliului Director al Sucursalei MPDD;

e. Vicepreședinte al Consiliului Director al Sucursalei MPDD. 

 1. Funcții de consultanță și elaborare proiecte in conformitate cu scopul si obiectivele MPDD:

a. Președinte al Consiliului Consultativ;

b. Vicepreședinte al Consiliului Consultativ;

c. Membru al Consiliului Consultativ.

 3. Funcții de evidență și comunicare internă:

 a. Secretar general;

b. Secretar general adjunct;

c. Secretar al Sucursalei;

d. Secretar adjunct al Sucursalei.

 4. Funcții de disciplină:

a. Președinte al Comisiei de Etică și Disciplină;

b. Vicepreședinte al Comisiei de Etică și Disciplină;

c. Membru al CED.

 4. Funcții administrativ-financiare, gestionare patrimoniu.

a. Trezorier central;

b. Trezorier central adjunct;

c. Trezorier Sucursală;

d. Trezorier adjunct Sucursală;

e. Președinte al Comisiei de cenzori;

f. Vicepreședinte al Comisiei de cenzori;

g. Membru al comisiei de cenzori.

 h. Cenzor;

 5. Funcții de promovare a MPDD:

 a. Președinte al Comisiei de Promovare;

b. Vicepreședinte al Comisiei de Promovare;

c. Membru al Comisiei de Promovare.

 

Capitolul V - Alegeri interne.

Art.69. Alegerile conducerii centrale a Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă au loc o dată la patru ani, și extraordinar ori de câte ori se impune acest lucru, iar cea care decide, în aceste ocazii, componența structurii de conducere centrală este Adunarea Generală a Membrilor.

Art.70. Alegerile pentru stabilirea conducerii locale, au loc, ordinar, o dată la 4 ani și extraordinar ori de câte ori se impune acest lucru, iar cea care decide, cu aceste ocazii, componența structurii de conducere, a secretariatului Sucursalei și a Trezoreriei acesteia este Adunarea  Generală  a Sucursalei.

Art.71. Persoanele candidate la funcțiile de conducere ale structurilor Asociației, vor prezenta în fața Adunării Generale, respectiv în  fața Adunării Generale a Sucursalei, proiectele pe care le au în vederea îndeplinirii Programului Asociației sau a unor obiective cuprinse în el, vor depune un curriculum vitae complet, cazierul juridic, la secretariatul Asociației (general sau local, după caz), vor da o declarație prin care își vor asuma pe propria răspundere autobiografia respectivă.

Art.72. În conducerea structurilor Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă nu pot fi promovate următoarele categorii de persoane:

 1. Au avut funcții de conducere, la vârf, pe scena politică românească după anul 1989; aceste persoane pot accede la o funcție de conducere doar după un stagiu de 2 ani în calitate de membru.

Art.73. Toate persoanele care vor dori să acceadă în structurile de conducere ale Asociației vor rosti în fata Adunării Generale un angajament de fidelitate față de Asociație, față de obiectivele și principiile pe care ea le susține, care are următorul text:

Eu… (numele și prenumele) mă angajez acum, în fața membrilor Mișcării pentru Democrație Directă, să slujesc întotdeauna și în orice împrejurare, interesele țării, ale națiunii mele. Mă angajez să respect cu strictețe Statutul Mișcării pentru Democrație Directă, Regulamentul său de Organizare și Funcționare, Principiile sale, să susțin Programul său de Renaștere Națională. Așa să îmi ajute Dumnezeu!

 

 

Capitolul VI -Resurse patrimoniale

RESURSELE PATRIMONIALE

Art.74. Patrimoniul social inițial al Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 1200 lei.

 1. Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contribuțiile membrilor, cotizațiile și taxele de înscriere ale acestora, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile Legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de Stat și / sau de la bugetele locale, precum și alte venituri, în conformitate cu prevederile Legii.
 2. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.
 3. Nu se vor accepta sponsorizări sau donații de la persoane fizice sau juridice care vor condiționa aceste contribuții financiare de susținerea unor interese personale sau de grup.
 4. Contribuțiile financiare destinate bunei funcționări a Mișcării pentru Democrație Directă sunt atribuite în exclusivitate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației în modalitățile în care ea și-a propus să realizeze aceste deziderate.
 5. Este interzisă acceptarea unor angajamente financiare de orice natură, pentru care nu există deja constituite fondurile necesare. Principiul general valabil care va fi respectat este ca fiecare angajament financiar să fie validat doar pe baza fondurilor reale deja existente, nu pe baza unor estimări, oricât de realiste ar fi ele.

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art.75. Veniturile Asociației Mișcarea pentru Democrație Directă provin din:

 1. Taxa de înscriere.
 2. Cotizațiile membrilor.
 3. Dobânzi și dividende.
 4. Venituri realizate din activități economice directe.
 5. Donații, sponsorizări sau legate.
 6. Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale.
 7. Alte venituri prevăzute de Lege.

Art.76. Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

 1. Cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației.
 2. Salarii și adaosuri la salarii.
 3. Indemnizații, prime și premii.
 4. Procurări de rechizite, imprimate de birou, și alte bunuri și servicii necesare realizării scopului Asociației.
 5. Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare.
 6. Burse, cazare, masă, transport.
 7. Utilități, cheltuieli de întreținere.
 8. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.
 9. Funcțiile remunerate și cuantumul remunerațiilor și diurnelor, se stabilesc în limita bugetului de venituri și cheltuieli, de către Adunările Generale.
 10. Alte cheltuieli.

CONTROLUL FINANCIAR

Art.77. Controlul financiar al Asociației este asigurat de un Cenzor/Comisie de Cenzori.

 1. În realizarea competenței sale, cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuții:
 2. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 3. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale și Consiliului Director;
 4. participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.
 5. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

 

 

Statut