„CONSTITUȚIA RENAȘTERII”.

Partidul Adevăr și Dreptate consideră că reconstrucția structurilor societății românești (grav afectate de corupție și incompetență) poate începe doar prin schimbarea actualei Constituții.

Proiectul „Constituția renașterii”, după ce va fi votat la referendum, va deveni lege și va constitui, astfel, fundamentul absolut necesar pentru declanșarea reformelor reale și esențiale rezolvării gravelor probleme cu care se confruntă România în fiecare zi.

Noua Constituție, noua lege fundamentală, va stabili, în mod esențial, următoarele aspecte:

SUVERANITATEA CETĂȚENILOR

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ

  1. Dreptul cetățenilor de a iniția proiecte de acte normative la nivel central sau local.
  2. Dreptul cetățenilor de a respinge acte normative adoptate la nivel central sau local.
  3. Dreptul cetățenilor de a-și demite aleșii.
  4. Dreptul cetățenilor de a se opune Hotărârilor Puterii centrale sau locale.
  5. Puterea centrală sau locală nu se poate opune organizării unui referendum solicitat de cetățeni. 

Republica prezidențială (președintele este șeful statului și al Guvernului).

Art. 166.

Termene de organizare a referendumurilor naționale sau locale.

(1) Cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima voința, în mod regulat, în cadrul a patru referendumuri, organizate anual, în prima duminică a lunilor Martie, Iunie, Septembrie și Decembrie.

(2) Nu se organizează referendum, dacă nu există acte normative, Inițiative cetățenești, care să îndeplinească condițiile pentru a putea fi supuse votului popular în cadrul unuia dintre cele patru referendumuri anuale.

Reglementările privind introducerea principiilor democrației directe le găsiți la art. 2, art. 47, între art.156 și art. 166, la art. 182, 187, 210, 214, 215 și 217.

DREPTURI FUNDAMENTALE

Art.12.

(2) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

Art.13.

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă.

DREPTURI FUNDAMENTALE

Art.14.

(1) Familia este elementul natural şi fundamental al societății şi are drept la ocrotire din partea ei şi a statului.

(2) Dreptul la căsătorie, întemeierea unei familii, este garantat.

(3) Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul și femeia, fără nicio restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie.

(4) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația şi instruirea copiilor.

Art. 16.

(3) Orice persoană are dreptul de a-și publica ideile prin intermediul presei, în scris sau pe cale orală, cu condiția asumării răspunderii în fața unei instanțe judecătorești.

Art.17.

(9) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice exercitarea dreptului la antenă, iar în timpul campaniilor electorale acest drept să fie egal, fără nicio discriminare.

Articolul 18.

Oricine se află într-o situație dificilă şi nu este în stare să-şi asigure subzistența, are dreptul de a fi ajutat şi asistat, respectiv are dreptul să primească mijloacele indispensabile pentru a duce o existență în conformitate cu demnitatea umană.

Articolul 25.

(6) Nu pot face parte din Asociații: magistrații, membrii activi ai armatei, membrii activi ai poliției, membrii activi ai Serviciilor secrete.

(8) Membrii categoriilor socio-profesionale care se încadrează în prevederile art.25, alineat (6), beneficiază de compensații financiare pentru limitarea drepturilor constituționale.

PROPRIETATEA

Art. 29.

(1) Proprietatea publică este garantată prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale.

(2) Bogățiile de interes public ale subsolului, infrastructura, spațiul aerian, apele, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice exclusive, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

(3) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice, sau pot fi concesionate ori închiriate.

(4) Contractele încheiate de autoritățile publice centrale sau locale, care vizează bunurilor proprietate publică nu pot conține clauze secrete, cu excepția contractelor din domeniul Apărării și Securității naționale care pot avea anexe ce conțin informații tehnice clasificate.

(5) Referendumul național sau local de respingere a unui contract de felul celui redat la art. 29 alineat (4) se desfășoară conform prevederilor legii organice.

(6) Orice contract, de felul celui redat la art. 29 alineat (4), intră în vigoare la data validării rezultatului referendumului, dacă nu a fost respins prin referendum.

Art. 30.

(1) Proprietatea privată și dreptul de moștenire, precum şi creanțele asupra statului sunt garantate. Conținutul și limitele acestora sunt stabilite prin lege.

(2) Accesul cetățenilor străini la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile se reglementează prin lege.

(3) Proprietatea privată presupune obligații. Utilizarea acesteia servește și binelui public.

(4) Exproprierea este permisă doar pentru binele public și poate fi ordonată doar în baza legii, care stabilește natura și mărimea despăgubirii. 

(5) Proprietatea funciară și mijloacele de producție pot fi transferate în proprietatea publică sau alte forme de întreprindere publică, în scopul naționalizării, printr-o lege care stabilește natura și mărimea despăgubirii.

(6) Mărimea despăgubiri în caz de expropriere, este stabilită prin realizarea unui echilibru echitabil între interesul public și interesele persoanelor afectate. În caz de dispută referitoare la cuantumul despăgubirii, se poate recurge la Instanțele ordinare.

CU ADEVĂRAT„FĂRĂ PENALI ÎN FUNCȚII PUBLICE”

Art. 41.

(3) Nu pot candida pentru funcțiile de Președinte, Vicepreședinte al României, Președinte al Regiunii, Primar, parlamentar, membru al Consiliului Regional sau Local și nu pot fi nominalizați pentru a îndeplini funcții în cadrul Administrației Prezidențiale, în Administrațiile Regionale (Județene) și Locale, cetățenii condamnați definitiv la pedepse pentru infracțiuni care în ochii opiniei publice îi fac nedemni pentru a ocupa funcții publice. Infracțiunile în cauză sunt definite de codul penal.

ÎNDATORIRI FUNDAMENTALE

Art. 48. Fidelitatea față de țară.

(1) Fidelitatea față de țară este sacră.

Art. 49. Apărarea țării.

(1) Cetățenii au obligația să apere România.

Art. 50. Contribuții financiare.

(1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.

AUTONOMIA REGIUNILOR (JUDEȚELOR)

Art.56.

(1) Statul respectă autonomia regiunilor (județelor).

(2) Statul conferă regiunilor suficiente responsabilități proprii şi respectă autonomia lor de organizare.

(3) Statul se asigură că regiunile dispun de mijloacele financiare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor proprii.

(4) Autonomia regiunilor (județelor) este numai administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.

Reglementarea autonomiei administrativ financiare, regională (județeană) și locală o găsiți în „Constituția renașterii” de la art.51 la art.61.

PROTECȚIA MEDIULUI

Art.78. Protejarea mediului înconjurător.

(1) Statul legiferează cu privire la protejarea omului şi a mediului său natural împotriva acțiunilor dăunătoare sau a poluării.

Art. 82. Ape.

(1) În limita competențelor sale, statul prevede o utilizare rațională a resurselor de apă, protejarea acestora şi lupta împotriva acțiunilor dăunătoare acestora.

Art. 83. Păduri.

(4) Statul ia măsuri pentru ca suprafața împădurită a țări să fie cuprinsă într-un procent de minimum 38% din suprafața totală a teritoriului României.

ECONOMIA NAȚIONALĂ

Art. 104.

(1) Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă şi concurență.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție;

b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară şi valutară;

c) stimularea cercetării științifice şi tehnologice naționale, a artei şi protecția dreptului de autor;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național;

e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menținerea echilibrului ecologic;

f) dezvoltarea industriei autohtone și a agriculturii ecologice;

g) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții;

h) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene.

Reglementarea Economiei o găsiți în „Constituția renașterii” de la art. 101 la art. 115.

REPUBLICA PREZIDENȚIALĂ

Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru o nouă formă de guvernare a României, republica prezidențială (pe model american).

Președintele este șeful statului și al Administrației Prezidențiale (Guvernului) (art.1 alineat 5, apoi de la art. 168 la art.192).

Considerăm că într-un sistem democratic în care cetățenii sunt suverani, în mod real, într-o țară membră a U.E. și N.A.T.O., pericolul instituirii unei dictaturi este exclus. Prin urmare, temerea unora în această direcție este neîntemeiată.

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ (GUVERNUL)

Art. 174.

Administrația prezidențială este alcătuită din 14 departamente (ministere).

Art. 181.

(1) Președintele numește șefii departamentelor Administrației Prezidențiale (Guvernului).

Art. 180.

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României este validat de Curtea Supremă.

Art. 182.

(2) Decretele se emit pentru organizarea executării legilor. Nu se pot emite Decrete pentru adoptarea, modificarea sau prorogarea unor legi.

Reglementarea formei de guvernământ găsiți în „Constituția renașterii” de la art. 168 la art. 192.

IMUNITATE PARLAMENTARĂ MINIMALĂ

Art. 209.

(1) Deputații nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în timpul exercitării mandatului.

(2) Se aplică prevederile legale privind măsurile de reținere, arestare sau detenție a lor numai în situația în care își mărturisesc vinovăția sau sunt prinși în flagrant, ori pedeapsa minimă pentru infracțiunea de care sunt acuzați depășește 2 ani de închisoare.

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ

Partidul Adevăr și Dreptate militează pentru reorganizarea sistemului juridic românesc după modelul celui danez, cel mai performant sistem juridic din lume în acest moment (art. 221 și 222 în proiectul „Constituția renașterii”).

Desființarea Curții Constituționale și a Instituției Avocatul Poporului care în sistemul democratic și juridic promovat de P.A.D. nu își mai au rostul. Atribuțiile constituționale sunt preluate de către instanțele locale și naționale, iar atribuțiile Avocatului Poporului de cetățeni.